Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Administratiepraktijk: WB-administration B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2288EZ) Rijswijk aan de Frijdastraat 20B, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.K. Bugaj;
 2. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier(en), cd-roms, harde schijven, e-mail(s) en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet (duurzaam) opgeslagen op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier(n), cd-roms, harde schijven, e-mail(s) en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering en/of voltooiing van de Opdracht, al dan niet (duurzaam) opgeslagen op (on)stoffelijke dragers;
 3. Medewerker: Een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 4. Opdrachtnemer: De Administratiepraktijk die de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en exclusief uitgevoerd door de Administratiepraktijk;
 5. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de tot stand gekomen overeenkomst;
 6. Opdracht/Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten. In het kader van het uitvoeren van de Opdracht worden de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitgesloten;
 7. Werkzaamheden: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven door Opdrachtgever en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, ongeacht de gekozen benaming, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt, dan wel na aanvaarding zal verbinden om de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst, opdrachtbevestiging of in de vorm van een e-mail zijn bevestigd door Opdrachtnemer.
 3. Indien en voor zover deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden - vormen een volledige weergave van de afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de Werkzaamheden. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen met betrekking tot het uitvoeren van Werkzaamheden komen alsdan te vervallen, indien en voor zover deze afwijken van de Opdracht/Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meeste actuele algemene voorwaarden zullen op de website van Opdrachtnemer te vinden zijn. Na een eventuele wijziging/aanvulling van de algemene voorwaarden, zal Opdrachtnemer de aangepaste versie van de algemene voorwaarden per e-mail verstrekken aan Opdrachtgever.
  Indien Opdrachtgever na een eventuele wijziging/aanvulling van de algemene voorwaarden gebruikt blijft maken van de werkzaamheden van Opdrachtnemer, accepteert de Opdrachtgever daarmee de gewijzigde/aangevulde versie van de algemene voorwaarden onherroepelijk.

 

Artikel 3. Gegevens opdrachtgever en vrijwaring
 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en onder tijdig ter beschikking stellen, dient te worden verstaan en informeert Opdrachtgever voorafgaand aan het uitvoeren van de Werkzaamheden ter zake.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem/haar verstrekte Bescheiden, dit geldt ook voor de door Opdrachtgever verstrekte bescheiden die afkomstig zijn, dan wel opgevraagd zijn van derden, een en derde, een en ander voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid van artikel 3 genoemde verplichtingen heeft voldaan. Met andere woorden: Opdrachtnemer kan pas een aanvang maken met de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden indien Opdrachtgever heeft voldaan aan het bepaalde in het eerste lid van artikel 3.
 4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de eventuele door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede eventuele overige schade, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van de voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 5. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige Bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ook voor eventuele schade indien Opdrachtnemer niet (tijdig) heeft voldaan aan het bepaalde in het eerste lid van artikel 3.

 

Artikel 4. Uitvoering opdracht
 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke van haar Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

 

Artikel. 5. Geldende regelgeving voor Opdrachtnemer
 1. Opdrachtgever verleent telkens volledig medewerking bij de uitvoering van de Werkzaamheden indien en voor zover er verplichtingen bestaan voor de Opdrachtnemer, die al dan niet voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend:
  1. Op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in de desbetreffende wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. Op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situatieserplicht is een fraudemelding te doen;
  3. Krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een nader onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die ontstaat bij Opdrachtgever als gevolg van het handelen conform de voor de Opdrachtnemer geldende wetgeving en beroepsregels bij het uitvoeren van de Opdracht.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer, van een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden is geen sprake.
 2. Het is Opdrachtgever, dan wel een door Opdrachtgever ingeschakelde derde uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer dan wel in het kader van een op de Opdrachtgever rustende verplichting op grond van wet- en regelgeving. Opdrachtgever zal in dat geval de in dit artikel omschreven verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Overmacht
 1. Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van een overmachtssituatie in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze Werkzaamheden op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 8. Honorarium
 1. Het honorarium voor de door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden wordt op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
 3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch alvorens de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Jaarlijks, per 1 januari, worden de tarieven geïndexeerd met circa 6%.
 4. Opdrachtgever ontvangt maandelijks een factuur van Opdrachtnemer voor het honorarium van de verrichtte werkzaamheden. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 5. De IB-aangifte is inbegrepen bij de klanten die binnen het kalenderjaar 10 maanden of meer dit abonnement hebben afgenomen. Voor losse opdrachten of klanten die hier niet aan voldoen, worden de kosten voor het opstellen van de IB aangifte apart gefactureerd.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen als er privé aankopen worden gedaan via de zakelijke bedrijfsrekening. Deze kosten worden in rekening gebracht op basis van de tijd die is besteed aan het registreren en verwerken van deze transacties.

 

Artikel 9. Betaling
 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen schriftelijk overeengekomen termijn, de factuur heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet uitsluitend tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht door meerdere Opdrachtgevers, zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Indien de ((ver)slechte(rde) financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 10. Termijnen
 1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) het voorschot binnen de gestelde termijn te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen (conform het bepaalde in artikel 3 lid 1), dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
 3. Elk jaar dient de kilometerlijst van het voorgaande jaar uiterlijk voor 1 januari aangeleverd te zijn. Doet u dit niet, dan zijn wij genoodzaakt de aangifte te sturen zonder deze kosten. Het is dan ook in uw eigen belang dit tijdig en compleet aan te leveren.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op driemaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 150.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 6. Opdrachtgever is ten alle tijde gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 

Artikel 12. Opzegging
 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen na afloop van de looptijd van de Overeenkomst de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden of middels e-mail door middel van een verklaring gericht aan Opdrachtnemer.
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onder aanneming).
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

 

Artikel 13. Opschortingsrecht
 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Opgeschorte werkzaamheden worden door de Opdrachtnemer pas hervat nadat Opdrachtgever volledig aan zijn/haar financiële verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 3. Indien twee of meer facturen achterstallig zijn, heeft de Opdrachtnemer het recht de werkzaamheden onmiddellijk op te schorten.

 

Artikel 14. Elektronische communicatie
 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen te gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

Artikel 15. Overige bepalingen
 1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden nadat de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd.
 3. Indien opdrachtgever handelt in strijd met lid 2 van dit artikel verbeurt opdrachtgever aan Opdrachtnemer een zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbare boete groot EUR 12.000,00.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

 

Artikel 17. Reparatieclausule nietigheden
 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of vernietigbaar is, ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst nietig of vernietigbaar is vanwege een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

Artikel 18. Digital Services Act (DSA)

Op basis van de vereisten van de Digital Services Act (DSA) hebben we een elektronisch contactpunt aangewezen voor directe communicatie met autoriteiten van de EU-lidstaten, de Europese Commissie, DSA Trusted Notifiers en andere professionele entiteiten: [email protected].
Dankzij hetzelfde aanspreekpunt kan iedere gebruiker direct en snel met ons communiceren. U kunt ook een speciaal formulier gebruiken om illegale inhoud te melden. De communicatie kan plaatsvinden in het Nederlands, Engels of Pools.

Opmerkingen

Onze website heeft een blog met een commentaarsysteem. Hiermee kunt u uw opmerkingen op onze blog plaatsen. Het is verboden commentaar te publiceren dat:

 • illegaal zijn volgens de Digital Services Act (DSA),
 • dienen ter bevordering van activiteiten die concurrerend zijn met die van WB-Administration B.V.,
 • worden gebruikt om reclame te maken voor goederen, diensten, inhoud of digitale diensten,
 • inbreuk maakt op eventuele intellectuele eigendomsrechten,
 • persoonlijke rechten schenden,
 • verband houden met activiteiten die bij wet verboden zijn
 • aanzetten tot of goedkeuren van geweld tegen elk levend wezen, inclusief dieren,
 • aanzetten tot haat op basis van gender-, seksuele, nationale, etnische, raciale of religieuze verschillen of het ontbreken van een religieuze denominatie, of dergelijke haat goedkeuren,
 • een groep mensen of individuele personen beledigen vanwege hun geslacht, seksuele, nationale, etnische, raciale of religieuze overtuiging of vanwege het ontbreken van enige religieuze denominatie,
 • een natuurlijke persoon in diskrediet brengen of beledigen,
 • vulgaire teksten of andere aanstootgevende inhoud bevatten,
 • religieuze gevoelens beledigen.

Reacties zijn onderworpen aan moderatie. Moderatie heeft tot doel illegale inhoud op te sporen die in strijd is met de wet of dit document. Moderatie is een proces dat uit twee stappen bestaat.
Elke ingediende reactie wordt automatisch beoordeeld op verboden inhoud, bijvoorbeeld godslastering of specifieke woorden of zinnen die verboden inhoud suggereren.
De reacties zijn vooraf goedgekeurd in de automatische verificatiefase, worden gemodereerd door de websitebeheerder en als ze de toepasselijke voorwaarden niet schenden, worden ze gepubliceerd op de blogpagina's.

Als u op onze website een opmerking met illegale inhoud opmerkt, kunt u dit melden via het meldformulier voor illegale inhoud of door te schrijven naar het e-mailadres: [email protected]. De kennisgeving moet het volgende omvatten:

 • Motivatie waarom u de opmerking als illegaal beschouwt;
 • De URL van de reactie die u als illegaal beschouwt en, indien nodig, aanvullende informatie om de illegale reactie te identificeren;
 • Uw naam en achternaam of de naam van uw organisatie en e-mailadres, met uitzondering van meldingen over inhoud die geacht wordt verband te houden met een van de strafbare feiten bedoeld in Art. 3-7 van Richtlijn 2011/93/EU (misdrijven met betrekking tot seksuele uitbuiting, misdrijven met betrekking tot seksuele uitbuiting, misdrijven met betrekking tot kinderpornografie, het benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden, uitlokking, hulp en aanzetten tot en poging tot);
 • Een verklaring van u dat u de melding te goeder trouw indient, in de overtuiging dat de informatie en aantijgingen in de melding accuraat en volledig zijn.

Indien uw e-mailadres bij de melding is opgegeven, ontvangt u binnen 48 uur een ontvangstbevestiging van de melding (indien u de melding doet via het meldingsformulier, ontvangt u direct een bevestiging) met daarin de benodigde gegevens over de melding.

Alle aanvragen worden binnen 14 dagen in behandeling genomen en binnen deze tijd ontvangt u van ons informatie over de beslissing. Als er in een reactie illegale inhoud wordt gedetecteerd, wordt deze geheel of gedeeltelijk van onze website verwijderd. De persoon die de gerapporteerde reactie heeft geplaatst, wordt tevens geïnformeerd over het feit dat de reactie geheel of gedeeltelijk is verwijderd en over de basis voor een dergelijk besluit. Tegen al onze besluiten kunt u in beroep gaan. Dit kan binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de beslissing per e-mail, door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen op het volgende adres: [email protected]. Beroepen worden behandeld binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst ervan.

Wijzigingen in de regelgeving

Wij behouden ons het recht voor om deze regelgeving om belangrijke redenen te wijzigen, in het bijzonder veranderingen in wettelijke voorschriften, uitbreiding/verandering van het bedrijfsprofiel of technologische veranderingen. Voor contracten die vóór de wijzigingen in de regelgeving zijn gesloten, zijn de op het moment van het sluiten van het contract geldende regels van toepassing.

Dit reglement is geldig vanaf 01-03-2024

Scroll naar boven