Ogólne warunki

Ogólne warunki

Artykuł 1. Definicje

Definicje pisane wielkimi literami w kontekście niniejszych ogólnych warunków mają następujące znaczenie:

 1. Biuro księgowo-administracyjne: WB-administration B.V., z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem Frijdastraat 20B (2288EZ) Rijswijk, prawnie reprezentowana w tej sprawie przez Panią M.K. Bugaj;
 2. Dokumenty: Wszystkie informacje lub dane udostępniane przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy, zawarte lub nie na (nie)materialnych nośnikach, w tym między innymi: papier(y), płyty CD-ROM, dyski twarde, e-maile i środowiskach cyfrowych, niezależnie od tego, czy zostały umieszczone u osób trzecich, czy też nie, a także wszystkie dane wytworzone lub zebrane przez Zleceniobiorcę w związku z wykonaniem Zlecenia/Umowy, niezależnie od tego, czy są przechowywane (na stałe) na (nie)materialnych nośnikach, w tym - ale nie ograniczając się do - w tym: papier(y), dyski CD-ROM, dyski twarde, wiadomości e-mail i środowiska cyfrowe, niezależnie od tego, czy zostały przekazane stronom trzecim, jak również wszelkie inne informacje mające znaczenie dla wykonania i/lub zakończenia Zlecenia, niezależnie od tego, czy (trwale) przechowywane na (nie)materialnych nośnikach;
 3. Pracownik: Osoba fizyczna, która pracuje dla Zleceniobiorcy lub jest z nim powiązana na podstawie umowy o pracę lub nie;
 4. Zleceniobiorca: Biuro księgowo-administracyjne, które przyjęło Zlecenie. Wszystkie Zlecenia są akceptowane i wykonywane wyłącznie przez Biuro księgowo-administracyjne;
 5. Zleceniodawca: Osoba fizyczna lub prawna, która zleciła Zleceniobiorcy wykonanie prac w ramach zawartej umowy;
 6. Zlecenie/Umowa: Umowa zlecenie, na mocy której Zleceniobiorca zobowiązuje się wobec Zleceniodawcy do wykonania uzgodnionej Pracy. Artykuły 7:404, 7:407 ust. 2 i 7:409 holenderskiego Kodeksu cywilnego są wyłączone w kontekście wykonania Zlecenia;
 7. Praca: Wszelkie Prace wykonywane przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy, dla których Zleceniodawca złożył Zlecenie i które zostały zaakceptowane przez Zleceniobiorcę, jak również wszelkie prace z nich wynikające dla Zleceniobiorcy.

 

Artykuł 2. Zastosowanie
 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do: wszelkich ofert, wycen, zleceń, stosunków prawnych i umów, niezależnie od wybranej nazwy, do których Zleceniobiorca zobowiązuje się lub podejmie po akceptacji, do wykonania uzgodnionej Pracy na rzecz Zleceniodawcy, a także do wszelkich Prac wynikających z tego dla Zleceniobiorcy.
 2. Odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków i/lub uzupełnienia są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie, na przykład w (pisemnej) umowie, potwierdzeniu zamówienia lub w formie wiadomości e-mail potwierdzonej przez Zleceniobiorcę.
 3. Jeżeli i o ile niniejsze ogólne warunki i potwierdzenie zamówienia zawierają wzajemnie sprzeczne warunki, zastosowanie mają warunki zawarte w potwierdzeniu zlecenia.
 4. Zleceniobiorca wyraźnie odrzuca stosowanie ogólnych warunków Zleceniodawcy.
 5. Podstawowe Zlecenie/Umowa – wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami – stanowią pełne przedstawienie umów między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w odniesieniu do Prac. Wszystkie wcześniejsze umowy lub propozycje zawarte między stronami w odniesieniu do wykonania Prac wygasają, jeżeli i w zakresie, w jakim będą odbiegać od Zlecenia/Umowy i niniejszych ogólnych warunków.
 6. Zleceniobiorca jest w każdym momencie uprawniony do zmiany niniejszych ogólnych warunków. Aktualne ogólne warunki będą dostępne na stronie Zleceniobiorcy. Po każdej zmianie/uzupełnieniu ogólnych warunków Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy zmienioną wersję ogólnych warunków pocztą elektroniczną.
  Jeżeli Zleceniodawca nadal korzysta z usług Zleceniobiorcy po jakiejkolwiek zmianie/uzupełnieniu ogólnych warunków, Zleceniodawca tym samym nieodwołalnie akceptuje zmienioną/uzupełnioną wersję ogólnych warunków.

 

Artykuł 3. Dane zleceniodawcy i zwolnienie z odpowiedzialności
 1. Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia Zleceniobiorcy wszystkich Dokumentów, które Zleceniobiorca uzna za niezbędne do prawidłowego wykonania Zlecenia, (a) w pożądanej formie, (b) w pożądany sposób i (c) w odpowiednim czasie. Zleceniobiorca określa, co należy rozumieć przez pożądaną formę, pożądany sposób i udostępnienie w odpowiednim czasie i informuje o tym Zleceniodawcę przed wykonaniem Pracy.
 2. Zleceniodawca gwarantuje poprawność i wiarygodność dostarczonych przez siebie Dokumentów, dotyczy to również dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę, które pochodzą lub zostały zażądane od osób trzecich, wszystko w zakresie, w jakim charakter Zlecenia nie wskazuje inaczej.
 3. Zleceniobiorca ma prawo zawiesić wykonanie Zlecenia do czasu wypełnienia przez Zleceniodawcę obowiązków, o których mowa w art. 3 ustęp pierwszy i drugi. Innymi słowy: Zleceniobiorca może rozpocząć wykonywanie uzgodnionej Pracy tylko wtedy, gdy Zleceniodawca zastosował się do postanowień pierwszego ustępu artykułu 3.
 4. Wszelkie dodatkowe koszty i dodatkowe godziny poniesione przez Zleceniobiorcę, a także wszelkie inne szkody wynikające z niedostarczenia przez Zleceniodawcę Dokumentów niezbędnych do wykonania Prac, zostaną poniesione na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.
 5. Na pierwszy wniosek Zleceniodawcy Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy oryginalne Dokumenty dostarczone przez Zleceniodawcę.
 6. Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę z wszelkich szkód wynikających z nieprawidłowych i/lub niekompletnych Dokumentów. Zleceniodawca zwalnia również Zleceniobiorcę z odpowiedzialności za wszelkie szkody, jeżeli Zleceniodawca nie zastosował się (terminowo) do postanowień pierwszego ustępu artykułu 3.

 

Artykuł 4. Wykonanie zlecenia
 1. Zleceniobiorca wykona Zlecenie najlepiej jak potrafi i z należytym przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zleceniobiorca określa sposób, w jaki Zlecenie jest wykonywane i przez którego z jego Pracowników.
 3. Zleceniobiorca ma prawo zlecić wykonanie Pracy przez osobę trzecią wyznaczoną przez Zleceniobiorcę.

 

Artykuł 5. Przepisy obowiązujące Zleceniobiorcę
 1. Zleceniodawca zawsze będzie w pełni współpracować przy wykonywaniu Prac, jeśli/i w zakresie, w jakim istnieją zobowiązania Zleceniobiorcy, niezależnie od tego, czy wynikają one z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.
 2. Zleceniodawca jest świadomy, że Zleceniobiorca –między innymi:
  • Może być zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami do zgłaszania niektórych transakcji, opisanych w odpowiednich przepisach i przepisach, o których dowiedział się podczas wykonywania swojej Pracy, organom ustanowionym w tym celu przez rząd;
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w określonych sytuacjach, a przynajmniej w określonych okolicznościach, jest zobowiązany do zgłoszenia oszustwa;
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami może być obowiązkowe przeprowadzenie dalszego dochodzenia w sprawie (tożsamości) Zleceniodawcy lub klienta.
 3. Zleceniobiorca wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody poniesione przez Zleceniodawcę w wyniku działania zgodnie z prawem i zasadami zawodowymi mającymi zastosowanie do Zleceniobiorcy podczas wykonywania Zlecenia.

 

Artykuł 6. Własność intelektualna
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, które powstają podczas lub wynikają z wykonania Zlecenia należą do Zleceniobiorcy, nie ma mowy o przeniesieniu praw własności intelektualnej podczas wykonywania Pracy.
 2. Zleceniodawca lub osoba trzecia zaangażowana przez Zleceniodawcę ma wyraźny zakaz powielania, ujawniania lub wykorzystywania produktów, w których zawarte są prawa własności intelektualnej Zleceniobiorcy lub produktów, do których przysługują prawa własności intelektualnej, do użytku których Zleceniobiorca nabył prawa użytkowania - w tym w tym kontekście w każdym przypadku, ale nie wyłącznie: programów komputerowych, projektów systemów, metod pracy, porad, (wzorcowych) umów, szablonów, makr i innych produktów intelektualnych.
 3. Zleceniodawca nie może udostępniać produktów, o których mowa w ustępie drugim, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy, z wyjątkiem uzyskania opinii eksperta na temat wykonywania Pracy przez Zleceniobiorcę lub w kontekście obowiązku wynikającego z przepisów ustawowych i wykonawczych. W takim przypadku Zleceniodawca nałoży obowiązki opisane w niniejszym artykule na podstawie tego artykułu na zaangażowane przez siebie osoby trzecie.

 

Artykuł 7. Siła wyższa
 1. Jeżeli strony nie mogą, nie mogą terminowo lub nie mogą należycie wywiązać się z obowiązków wynikających z Umowy w wyniku zaistnienia siły wyższej w rozumieniu art. 6:75 holenderskiego kodeksu cywilnego, zobowiązania te zostaną zawieszone do czasu, aż strony będą nadal w stanie wykonać te Prace w uzgodniony sposób.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ustępie pierwszym, Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej.

 

Artykuł 8. Opłata
 1. Opłata za Pracę wykonaną przez Zleceniobiorcę zostanie naliczona Zleceniodawcy na podstawie poświęconego czasu i poniesionych kosztów.
 2. Zleceniobiorca ma prawo zażądać od Zleceniodawcy zaliczki.
 3. Jeżeli po zawarciu Umowy, ale przed pełnym wykonaniem Zlecenia, opłaty lub ceny ulegną zmianie, Zleceniobiorca jest uprawniony do odpowiedniej korekty ustalonej stawki. Corocznie od 1 stycznia stawki są indeksowane o około 6%.
 4. Zleceniodawca otrzyma od Zleceniobiorcy miesięczną fakturę za wykonane prace. Do kwoty faktury zostanie doliczony podatek obrotowy VAT.
 5. Rozliczenie roczne podatku dochodowego jest zawarte w cenie abonamentu miesięcznego, dla klientów, którzy wykupili abonament na 10 lub więcej miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku zleceń indywidualnych lub klientów, którzy abonament opłacili za mniej niż 10 miesięcy, koszty sporządzenia rozliczenia rocznego podatku dochodowego zostaną zafakturowane osobno.
 6. Zleceniobiorca ma prawo naliczyć dodatkowe koszty za użytkowanie przez Zleceniodawcę konta firmowego w celach prywatnych. Opłata ta zostanie naliczona na podstawie poświęconego czasu za księgowanie takowych transakcji.

 

Artykuł 9. Płatność
 1. Zapłata przez Zleceniodawcę kwot należnych Zleceniobiorcy musi nastąpić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, bez prawa Zleceniodawcy do jakichkolwiek potrąceń, zniżki lub rozliczenia, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należnej kwoty na konto Zleceniobiorcy.
 2. Jeżeli Zleceniodawca nie zapłacił faktury w terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym, lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, Zleceniodawca popadnie w zwłokę z mocy prawa, a Zleceniobiorca będzie uprawniony do naliczenia ustawowych odsetek (handlowych).
 3. Jeżeli Zleceniodawca nie zapłacił w terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym, Zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów sądowych i pozasądowych (windykacyjnych) poniesionych przez Zleceniobiorcę. Zwrot poniesionych kosztów nie ogranicza się do nakazu zwrotu kosztów ustalonego przez sąd.
 4. W przypadku Zlecenia złożonego wspólnie przez kilku Zleceniodawców, Zleceniodawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę kwoty faktury oraz należnych odsetek i kosztów, o ile Praca została wykonana na rzecz wspólnych Zleceniodawców.
 5. Jeżeli sytuacja finansowa (pogorszenie sytuacji finansowej) lub zachowania płatnicze Zleceniodawcy, w opinii Zleceniobiorcy daje ku temu powody, lub dojdzie do braku zapłaty przez Zleceniodawcę zaliczki lub faktury w wyznaczonym terminie płatności, Zleceniobiorca ma prawo do żądać niezwłocznego wniesienia (dodatkowego) zabezpieczenia w formie określonej przez Zleceniobiorcę. Jeżeli Zleceniodawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia, Zleceniobiorca ma prawo, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu uprawnień, do niezwłocznego wstrzymania dalszego wykonywania umowy a to, co Zleceniodawca jest winien Zleceniobiorcy z jakiegokolwiek powodu, jest natychmiast należne i płatne.

 

Artykuł 10. Terminy
 1. Jeżeli pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą został uzgodniony termin/data, w którym Zlecenie musi zostać wykonane, a Zleceniodawca nie: (a) zapłaci zaliczki w ustalonym terminie - jeśli uzgodniono - lub (b) dostarczy niezbędnych Dokumentów na czas, w całości, w pożądanej formie i w pożądany sposób (zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1), Zleceniodawca i Zleceniobiorca skonsultują się w sprawie nowego terminu/daty, w której Zlecenie musi zostać wykonane.
 2. Okresy, w których Praca musi zostać ukończona, można uznać za ścisły termin tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 3. Listę kilometrową należy dostarczyć najpóźniej do 1 stycznia po roku rozliczeniowym. Jeśli do tego czasu listy nie otrzymamy, będziemy zmuszeni wysłać deklarację podatkową bez uwzględnienia tych kosztów.

 

Artykuł 11. Odpowiedzialność i zwolnienia z odpowiedzialności
 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Zleceniodawcę, która powstała w wyniku dostarczenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę nieprawidłowych lub niekompletnych Dokumentów.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, straty handlowe lub szkody pośrednie, które są wynikiem niewykonania, opóźnienia lub niewłaściwego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę.
 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy tylko za szkodę, która jest bezpośrednim wynikiem (serii powiązanych) uchybień, które można przypisać Zleceniobiorcy w wykonaniu Zlecenia. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty, która zostanie wypłacona zgodnie z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Zleceniobiorcy w danym przypadku, powiększona o franszyzę należną Zleceniobiorcy z tytułu ubezpieczenia.
 4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej nie dokona wypłaty, odpowiedzialność Zleceniobiorcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego za wykonanie Zlecenia. Jeżeli Zlecenie dotyczy umowy o świadczenie usług na okres dłuższy niż jeden rok, kwota, o której mowa powyżej, zostanie ustalona jako trzykrotność kwoty wynagrodzenia naliczonego Zleceniodawcy w okresie dwunastu miesięcy przed wystąpieniem szkody. W żadnym wypadku całkowite odszkodowanie za szkodę na mocy tego artykułu nie przekroczy € 150 000,00 na zdarzenie, przy czym szereg powiązanych zdarzeń liczy się jako jedno zdarzenie, chyba że strony - ze względu na zakres zlecenia lub ryzyko związane ze zleceniem - widzą powód odstąpienia od tego maksimum przy zawieraniu umowy.
 5. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w tym artykule nie mają zastosowania, jeżeli i o ile istnieje umyślna lekkomyślność ze strony Zleceniobiorcy.
 6. Zleceniodawca jest zawsze zobowiązany do podjęcia działań ograniczających szkody.
 7. Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę z roszczeń osób trzecich z tytułu szkód spowodowanych faktem, że Zleceniodawca nie dostarczył Zleceniobiorcy jakichkolwiek, błędnych lub niekompletnych Dokumentów.
 8. Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę z roszczeń osób trzecich (w tym pracowników Zleceniobiorcy i osób trzecich zatrudnionych przez Zleceniobiorcę), które poniosły szkodę w związku z wykonaniem Zlecenia, która jest wynikiem działań lub zaniechań Zleceniodawcy lub niebezpiecznych sytuacji w jego firmie lub organizacji.

 

Artykuł 12. Wypowiedzenie
 1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę po upływie okresu obowiązywania Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli umowa kończy się przed zakończeniem Zlecenia, Zleceniodawca będzie winien wynagrodzenie zgodnie z godzinami określonymi przez Zleceniobiorcę za Prace wykonane dla Zleceniodawcy.
 2. Wypowiedzenia należy dokonać pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 3. Jeżeli Zleceniodawca przystępuje do (przedwczesnego) rozwiązania umowy, Zleceniobiorca ma prawo do odszkodowania za powstałą i wykazaną stratę w obłożeniu, a także do rekompensaty za dodatkowe koszty już poniesione przez Zleceniobiorcę oraz koszty wynikające z ewentualnego anulowania naliczone przez zaangażowane osoby trzecie (m.in. wszelkie koszty związane z podwykonawstwem).
 4. Jeżeli Zleceniobiorca (przedwcześnie) wypowiedział umowę, Zleceniodawca jest uprawniony do współpracy ze Zleceniobiorcą przy przekazywaniu pracy osobom trzecim, chyba że ze strony Zleceniodawcy występuje umyślne działanie lub umyślna lekkomyślność, w wyniku której Zleceniobiorca jest zmuszony do wypowiedzenia. Warunkiem prawa do współpracy, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest zapłata przez Zleceniodawcę wszystkich zaległych zaliczek lub wszystkich faktur.

 

Artykuł 13. Prawo do zawieszenia
 1. Zleceniobiorca jest upoważniony, po starannym rozważeniu interesów, do zawieszenia wykonania wszystkich swoich zobowiązań, w tym dostarczenia Dokumentów lub innych przedmiotów Zleceniodawcy lub osobom trzecim, do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należnych i wymagalnych roszczeń wobec Zleceniodawcy.
 2. Zawieszone prace zostaną wznowione przez Zleceniobiorcę dopiero po całkowitym wypełnieniu przez Zleceniodawcę swoich zobowiązań finansowych wobec Zleceniobiorcy.
 3. W przypadku zalegania z płatnością 2 lub więcej faktur, Zleceniobiorca ma prawo zawiesić wykonywanie prac w trybie natychmiastowym.

 

Artykuł 14. Komunikacja elektroniczna
 1. Podczas wykonywania Zlecenia Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą komunikować się ze sobą na żądanie Zleceniodawcy za pomocą środków elektronicznych.
 2. Zleceniodawca i Zleceniobiorca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć na przykład na skutek korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym między innymi za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczaniu komunikacji elektronicznej, przechwycenia lub manipulacji komunikacji elektronicznej przez osoby trzecie lub przez oprogramowanie/sprzęt używany do transmisji, odbioru lub przetwarzania komunikacji elektronicznej, transmisji wirusów oraz awarii lub nieprawidłowego działania sieci telekomunikacyjnej lub innych środków wymaganych do komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadków, gdy szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
 3. Zarówno Zleceniodawca, jak i Zleceniobiorca zrobią lub powstrzymają się od robienia wszystkiego, czego można racjonalnie oczekiwać od każdego z nich, aby zapobiec wystąpieniu wyżej wymienionego ryzyka.
 4. Wyciągi danych z systemów komputerowych nadawcy stanowią przekonujący dowód (zawartości) komunikacji elektronicznej wysłanej przez nadawcę do czasu przedstawienia przez odbiorcę dowodu przeciwnego.

 

Artykuł 15. Inne postanowienia
 1. Jeżeli Zleceniobiorca wykonuje Pracę u Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapewni odpowiednie miejsce pracy, spełniające ustawowe normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące warunków pracy. W takim przypadku Zleceniodawca musi zapewnić Zleceniobiorcy pomieszczenia biurowe i inne udogodnienia, które w opinii Zleceniobiorcy są niezbędne lub przydatne do wykonania Umowy i spełniają wszystkie wymogi (prawne). W odniesieniu do udostępnianych sprzętów (komputerowych) Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości między innymi poprzez odpowiednie procedury tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i kontroli wirusów. Zleceniobiorca zastosuje procedury kontroli wirusów, gdy Zleceniobiorca będzie korzystał ze sprzętu Zleceniodawcy.
 2. Zleceniodawca nie będzie zwracał się do Pracowników zaangażowanych w wykonanie Prac w celu bezpośredniego lub pośredniego zatrudnienia u Zleceniodawcy, czasowo lub na stałe, ani w celu wykonywania pracy na rzecz Zleceniodawcy, bezpośrednio lub pośrednio, w okresie obowiązywania Umowy lub jej przedłużenia oraz w okresie 12 miesięcy po prawomocnym rozwiązaniu Umowy.
 3. Jeżeli Zleceniodawca będzie działać z naruszeniem ustępu 2 tego artykułu, zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy natychmiast należną i płatną grzywnę w wysokości € 12.000,00 bez dalszego zawiadomienia o zwłoce.

 

Artykuł 16. Prawo właściwe i jurysdykcja
 1. Umowa podlega prawu holenderskiemu.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Den Haag.

 

Artykuł 17. Klauzula naprawcza w razie nieważności
 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków lub podstawowego Zlecenia/Umowy jest całkowicie lub częściowo nieważne i/lub podlega unieważnieniu w wyniku jakichkolwiek przepisów ustawowych, decyzji sądu lub w inny sposób, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność inne postanowienia niniejszych ogólnych warunków lub podstawowego Zlecenia/Umowy.
 2. Jeżeli postanowienie niniejszych ogólnych warunków lub podstawowego Zlecenia/Umowy jest nieważne lub podlega unieważnieniu z powodu okoliczności, o których mowa w poprzednim ustępie, ale byłoby ważne, gdyby miało bardziej ograniczony zakres lub cel, wówczas niniejsze postanowienie: przede wszystkim – automatycznie stosuje się w najdalej idącym lub najszerszym, bardziej ograniczonym zakresie lub treści, z jakim lub w jakim ma zastosowanie.
 3. Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 2 strony mogą, w razie potrzeby, rozpocząć konsultacje w celu uzgodnienia nowych postanowień, które zastąpią postanowienia nieważne lub unieważnione. W ten sposób cel i znaczenie nieważnych lub unieważnionych przepisów zostaną w jak największym stopniu zachowane.

 

Artykuł 18. Ustawa o usługach cyfrowych (DSA)

W oparciu o wymogi Ustawy o usługach cyfrowych (DSA) wyznaczyliśmy elektroniczny punkt kontaktowy do bezpośredniej komunikacji z władzami państw członkowskich UE, Komisją Europejską, Zaufanymi Zgłaszającymi DSA i innymi Podmiotami Profesjonalnymi: [email protected]. Dzięki temu samemu punktowi kontaktowemu każdy użytkownik może bezpośrednio i szybko komunikować się z nami. Można także skorzystać z dedykowanego formularza, aby zgłosić nielegalne treści. Komunikacja może być prowadzona w języku niderlandzkim, angielskim lub polskim.

Komentarze

Na naszej stronie internetowej działa blog, w ramach którego wdrożony jest system komentarzy. Dzięki temu możesz publikować na naszym blogu swoje komentarze.

Zakazane jest publikowanie komentarzy, które:

 • są nielegalne w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA),
 • służą promowaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności WB-Administration B.V.,
 • służą reklamie towarów, usług, treści lub usług cyfrowych,
 • naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej,
 • naruszają dobra osobiste,
 • są związane z prowadzeniem działań zakazanych przez prawo
 • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc,
 • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść,
 • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,
 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę fizyczną,
 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
 • obrażają uczucia religijne.

Komentarze podlegają moderacji. Moderacja ma na celu wykrycie nielegalnych, niezgodnych z prawem lub niniejszym dokumentem treści. Moderacja jest dwuetapowa.
Każdy przesłany komentarz jest automatycznie oceniany pod kątem treści zabronionych, np. wulgaryzmów lub konkretnych słów lub wyrażeń sugerujących treści zabronione.
Komentarze, zostały wstępnie zatwierdzone na etapie automatycznej weryfikacji, są moderowane przez Administratora strony i jeśli nie naruszają obowiązujących warunków są publikowane na stronach bloga.

Jeżeli zauważyłeś na naszej stronie internetowej komentarz zawierający treści o charakterze bezprawnym, możesz to zgłosić poprzez formularz zgłaszania nielegalnych treści lub pisząc na adres e-mail: [email protected].

Powiadomienie powinno zawierać:

 • Uzasadnienie, dlaczego uważasz komentarz za treść niezgodną z prawem;
 • Adres URL komentarza, który uważasz za nielegalny oraz, jeśli to konieczne, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnego komentarza;
 • Twoje imię i nazwisko lub nazwa organizacji oraz adres e-mail, z wyjątkiem zgłoszeń dotyczących treści uznawanych za mające związek z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci w celach seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie);
 • Twoje oświadczenie potwierdzające, że przesyłasz zgłoszenie w dobrej wierze, wierząc, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

Jeżeli w zgłoszeniu został podany Twój adres e-mail, w ciągu 48 godzin otrzymasz potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (w przypadku zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego potwierdzenie otrzymasz niezwłocznie) wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia.

Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane są w terminie 14 dni i w tym czasie otrzymają Państwo od nas informację o decyzji. Jeżeli w komentarzu zostaną wykryte treści niezgodne z prawem, zostanie on całkowicie lub częściowo usunięty z naszej strony internetowej. Osoba, która zamieściła zgłoszony komentarz, zostanie również poinformowana o fakcie usunięcia całości lub części komentarza oraz o podstawie podjęcia takiej decyzji. Możesz odwołać się od każdej naszej decyzji. Można to zrobić w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji drogą mailową, pisząc odwołanie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem na adres: [email protected]. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawnych, rozszerzenia/zmiany profilu działalności czy zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01-03-2024.

Scroll to Top