Privacyverklaring​

Privacyverklaring

WB-administration B.V. is gevestigd aan Frijdastraat 20B 2288EZ Rijswijk en ingeschreven in de Kamer vaan Koophandel onder de nummer 88739341.

WB-administration B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. M.K. Bugaj is degene die binnen WB-administration B.V. toezicht houdt dat uw persoonsgegevens op correcte manier verwerkt worden. U kunt contact met haar opnemen door te bellen met 06-23416882 of e-mail te sturen naar [email protected] of via het contactformulier.

Privacy Algemeen

WB-administration B.V. verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. U kunt de website dus anoniem bezoeken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WB-administration B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt en toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken.

Voor het uitvoeren van haar diensten is het noodzakelijk dat WB-administration B.V. van u een aantal wettelijk beschermde persoonsgegevens verzamelt en bewaart.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type, bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WB-administration B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling,
  • Verzenden van informatie via mail,
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
  • WB-administration B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WB-administration B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, aldus de met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Sommige gegevens zijn wij verplicht om langer te bewaren en hanteren dan de wettelijke bewaartermijnen van maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

WB-administration B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan organisaties die hier recht op hebben. WB-administration B.V. heeft het recht om uw persoonlijke gegevens en andere gegevens te delen met daartoe bevoegde entiteiten. Zoals onder andere toepasselijk recht (bijvoorbeeld wetshandhavingsinstanties).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WB-administration B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WB-administration gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WB-administration B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. WB-administration B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WB-administration B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.

Voor zover er persoonlijke gegevens worden verzameld buiten de hierboven omschreven digitale opslag, worden deze bewaard in een middels een slot beveiligde brandkast. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.

WB-administration B.V. is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op [email protected].

Wijzigingen en vragen

WB-administration B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. WB-administration B.V. adviseert u regelmatig dit privacy statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement van WB-administration B.V. dan kunt u deze richten aan WB-administration B.V., Frijdastraat 20B 2288EZ Rijswijk of [email protected].

Meest recente update: januari 2023

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Loading
Scroll naar boven